تائیدیه ها در حسابرسی

تعریف تائیدیه ها در حسابرسی

تاييديه نامه اي است که سازمان تهييه ميکند و براي افراد خارج از شرکت مي فرستد و ازآنها مي خواهند که يک موضوع خاصي را تاييد کنند که مربوط به خودشان مي شود.

انواع تاييديه ها:

– تاييديه بانک
– تاييديه کالاي اماني
– تاييديه وکيل حقوقي
– تاييديه مديران
– تاييديه اوراق بهادار
– تاييديه سرمايه گذاري ها
انواع روش هاي اخذ تاييديه از اشخاص ثالث:
الف- تاييديه مثبت:
در خواست تاييديه به گونه اي تنظيم مي شود که بيانگر انتظار حسابرس براي دريافت جواب تاييديه است.
ب-  تاييديه منفي:
در اين روش خواست تاييديه به گونه اي تنظيم مي شود که دريافت کننده تاييديه، در صورت عدم پذيرش اطلاعات مندرج در تاييديه به حسابرس پاسخ دهد، تاييديه منفي معمولا توسط حسابرس در مواردي به کار گرفته مي شود که واحد مورد رسيدگي از کنترل هاي داخلي مطلوب بر خوردار است. زيرا در اين صورت حسابرس چندان نگران دريافت تاييديه نخواهد بود.

کتاب تائیدیه ها در حسابرسی – بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران

سرفصل های کتاب

 • فصل اول – تائیدخواهی

  پیشگفتار
  تائیدخواهی
  قضاوت حرفهای
  ترديد حرفهای
  نقش تائیدخواهی در کشف تقلب و آثار تقلب بر برخی از تائیديه ها
  افته ها
  سوالات چهارگزينهایفصل دوم – ارسال و دریافت تائیدیه ها
  پیشگفتار
  اهمیت تائیديه برون سازمانی
  احراز ضروت يا امکان تائیدخواهی و گامهای اجرای آن
  درخواست و ارسال تائیديه
  شیوه انتخاب نوع تائیديه و تائیدکننده
  ارسال تائیديه توسط حسابرس به تائیدکننده و اطمینان حسابرس از ارسال آن
  ممانعت مديران اجرايی از ارسال درخواست تائیديه
  افته ها
  سوالات چهارگزينهای

 • فصل سوم – انواع تائیدیه از نظر سرفصلهای مالی

  پیشگفتار
  تائیدخواهی و ادعاهای مديريت و برخورد با خطرهای عمده
  نمونه انواع تائیديه از نظر سرفصلهای مالی
  تائیديه حسابهای دريافتنی و پرداختنی
  تائیديه وجوه نقد و بانک
  تائیديه سرمايه گذاریها
  تائیديه پیمانکاران و کارفرمايان
  تائیديه کالای امانی يا کالای وثیقه گذاشته شده
  تائیديه وکیل يا مشاور حقوقی
  تائیديه های خاص
  افته ها
  سوالات چهارگزينهای

 • فصل چهارم – رسیدگی به تائیدیه ها

  پیشگفتار
  ارزيابی شواهد کسب شده
  عدم دريافت پاسخ تائیديه )درخواستهای بدون پاسخ(
  دريافت پاسخ تائیديه
  اقلام يا اشخاص انتخاب شده جهت ارسال تائیديه
  رسیدگی به تائیديه های حسابها و اسناد دريافتنی و پرداختنی
  رسیدگی به تائیديه های بانکی
  رسیدگی به تسهیلات دريافتی يا )پرداختی( از )به( اشخاص و شرکتها
  رسیدگی به تائیديه سرمايهگذاریها
  رسیدگی به تائیديه های پیمانکاران و کارفرمايان
  رسیدگی به تائیديه های کالای امانی
  رسیدگی به تائیديه های خاص
  تائید حساب های انتظامی
  دريافت پاسخهای قابل اتکا و بدون مغايرت
  دريافت پاسخهای غیرقابل اتکا
  پاسخهای نشاندهنده مغايرت
  رسیدگی به صورت تطبیق
  بررسی اقلام باز تائیديه ها يا صورت تطبیق و تاثیر آن بر ساير رسیدگیهای حسابرسی
  رسیدگی به تائیديه به تاريخی غیر از تاريخ پايان دوره مالی
  تائیديه ها در بررسی اجمالی صورتهای مالی
  نقش تائیديه ها در حسابرسی مالیاتی
  افته ها
  سوالات چهارگزينهای

 • فصل پنجم – رسیدگی به تائیدیه مدیران

  پیشگفتار
  موضوع و اجزای تائیديه مديران
  نمونه تائیديه مديران
  رسیدگی به تائیديه مديران
  خودداری مديران از ارائه تائیديه
  تائیديه مديران و قانون مبارزه با پولشويی و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
  سوالات چهارگزينهای

 • فصل ششم – تائیدیه ها در گزارشات حسابرسی مستقل

  پیشگفتار
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به تائیديه
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به عدم ارسال تائیديه
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به عدم وصول تائیديه
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیديه غیرقابل اتکا
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیديه دارای مغايرت
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیديه دارای شواهد و اطلاعات جديد
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به ترکیبی از تائیديه ها
  بندهای گزارش بازرسی مربوط به تائیديه ها
  تاريخگذاری دوگانه گزارش حسابرسی و تائیديه ها
  افته ها
  سوالات چهارگزينهای

 • فصل هفتم – تائیدیه ها در حسابرسی داخلی

  پیشگفتار
  تائیديه در حسابرسی داخلی
  تائیديه مديران در حسابرسی داخلی )تائیديهای از جنس ديگر(
  نتیجهگیری تائیديه ها در حسابرسی داخلی
  افته ها
  سوالات چهارگزينهای

دانلود کتاب:
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.